Sports Club

Chairman: Julia Grebennikova

Phone 8 (384-2) 39-68-76

Office: Rm. 1125

Sports clubs

Athletic gymnastics
  girlsboys
Tuesday
Wednesday
18.20 – 19.30
19.00 – 20.00
19.20 – 21.00
20.00 – 21.00
Coach:
Sergey Stepanov
Badminton
  girls   boys
Monday
Saturday
18.00 – 19.30
13.00 – 14.30
Thursday
Saturday
18.00 – 19.30
14.30 – 16.00
Coach:
Evgeniy Zhukov Sergey Ratnikov
Basketball
  girls   boys
Monday
Tuesday
Wednesday
Saturday
19.30 – 21.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
17.30 – 19.00
Tuesday
Friday
Saturday
19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
16.00 – 17.30
Coach:
Anastasia Gaponenko
Volleyball
  girls boys
Monday
Wednesday
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
Tuesday
Thursday

16.30 – 18.00
16.30 – 18.00

Coach:
Mikhail Sorochkin Nikolai Blech
Athletics
Monday 19.30 – 21.00
Thursday 19.30 – 21.00
Coach:
Sergey Stepanov
Cross-country skiing
  girls boys

Monday
Thursday

16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
Tuesday
Thursday
16.30 – 18.00
16.30 – 18.00
Coach:
Svetlana Ivanova Valery Ivannikov
Table Tennis
Tuesday 18.20 -19.30
Wednesday 19.00 -20.00
Coach:
Julia Grebennikova
Swimming
Monday 19.30 -21.00
Thursday 19.30 -21.00
Coach:
Svetlana Isupova
Chess
Monday 16.30 -18.00
Wednesday 16.30 -18.00
Coach:
Evgeniy Zhukov